Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.11.2016 verejná telefónna služba, Magio Internet
2028454080
34.98 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 28.10.2016
02.11.2016 program služieb HAPPY XL VOLANIA NAJ
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 28.10.2016
24.10.2016 poskytovať najnovšie aktualizácie nižšie uvedených aplikačných počít. programov
tz2016-10-10dh3
39.00 € s DPH Obec Vyšná Boca TOPSET Solutions s.r.o. 24.10.2016
24.10.2016 pravidelné ročné poskytovanie služby aktualizácie a spracovania dát do programu WinCITY Kataster
tz2016-10-10dh4
36.00 € s DPH Obec Vyšná Boca TOPSET Solutions s.r.o. 24.10.2016
08.09.2016 príspevok na opravu miestnej komunikácie prechádzajúcou obcou Vyšná Boca
03/2016/12
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca LESY SR, štátny podnik 04.07.2016
22.08.2016 predaj pozemku par.č. KN-C 1772/5 - ostatné plochy o výmere 24 m2
1/2016
250.00 € s DPH Ing. Blanka Čorná Obec Vyšná Boca 19.08.2016
27.07.2016 úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Vyšná Boca
11/PZ-LM/2016
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Brantner Poprad, s. r. o. 27.07.2016
24.05.2016 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
50§52a/2016/NP
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 20.05.2016
09.05.2016 zber odpadov vymedzených v tejto zmluve, za účelom ich spracovania a zhodnotenia v zariadení na zhodnocovanie odpadov
0.00 € s DPH Peter Bolek - EKORAY Obec Vyšná Boca 06.05.2016
21.04.2016 poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
76523
700.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Dobrovoľná požiarna ochrana SR 21.04.2016
20.04.2016 rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
Z09042015080
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca ENVI-PAK a.s. 07.04.2016
31.03.2016 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verej. zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a)
23/2016/§ 54 - ŠnZ
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 24.03.2016
19.02.2016 povinnosť účastníkov zmluvy poskytnúť formou združenia finančný príspevok /dotáciu/ na zakúpenie Aron 092/4/Filc do objektu Materskej školy Kráľova Lehota
129.35 € s DPH Obec Vyšná Boca Obec Kráľova Lehota 08.02.2016
04.02.2016 Vykonať dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Boca - stavebné úpravy" podľa projektovej dokumentácie
121 004/2016
129850.62 € s DPH Obec Vyšná Boca Cestné stavby L. Mikuláš, s.r.o. 04.02.2016
21.01.2016 prenajatie a uvedenie do prevádzky nájomcovi: Traktor BISO YTO X 904 + čelný nakladač
15/BB01/001
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca BISO Schrattenecker, s.r.o. 14.12.2015
Zobrazených 61 - 75 z celkových 154.
1 2 3 5 7 8 9 10 11