Obec Vyšná Boca

Zmluva

Dodatok č. 1 ku zámennej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: prevodcovia: Ing. Cyril Roth zast.Robert Roth,Ing.Juraj Roth

Adresa dodávateľa: Kamýk nad Vltavou č. 181, Vyšná Boca č. 42

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: zámena nehnuteľných veci /pozemkov/ špecifikované v zmluve zo dňa 30. 7. 2018 ako CKN 84/7 - druh záhrady o výmere 27 m2 a CKN 1772/4 - druh zastavané plochy a nádvoria v KÚ Vyšná Boca

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.11.2018

Datum zverejnenia: 15.11.2018

Dokumenty